Basebenzi mgodini behlabathi manyanani nilwe iimeko ezimbi zempilo nokhuseleko (article written in Xhosa language)