Luxingile uthethathethwano ngemivuzo: luyanuka ugwayimbo kwimayini zedayimani (article in Xhosa language)