Anti-Apartheid Movement says stop apartheid repression