Asikho isivumelwano ngama shaft steward agqibeleleyo (article written in Xhosa language)