Young boys

Thumbnail Title Description
Young boys, "izikhonzi", Shembe church, eKuphakameni, 1953

Young boys, "izikhonzi", shembe church, eKuphakameni, 1953

1 record found.