Shember church members

Thumbnail Title Description
Shembe church young women 'amasheshawungene', Ekuphakameni, 1953

Shember church young women 'amasheshawungene' singing, Ekuphakameni, 1953

Shembe church young women '(amasheshawungene', Ekuphakameni, 1953

Shembe church young women ' amasheshawungene', Ekuphakameni, 1953

Shembe church young boys "amakhosazana" dancing, Ekuphakameni, 1953

Shembe church young boys 'amakhosazana' dancing, Ekuphakameni, 1953

3 records found.