a kitchen or ixhiba

Thumbnail Title Description
Shembe Church, a kitchen or "ixhiba", eKuphakameni, 1953

Shembe church, a kitchen / "ixhiba", eKuphakameni, 1953

1 record found.