Frere Railway Bridge

Thumbnail Title Description
Frere Railway Bridge, destroyed by the Dutch - December 1899

Sepia print 7.6 x 10.2cm faded

1 record found.