Shri Devi Dayal with Gargi Devi Vishnuduttand Shivdutt at Pravasi Bhawan Bahuara Bihar 1933