J T Bhoola - presentation to Daya Bhika of Govan Mani