Simon Mnguni

Thumbnail Title Description
Witchdoctor and patient

Witchdoctor and patient

Herbalist and patient

Herbalist and patient

Wedding

Dance Zulu

Women carrying water/ beer pots

Women carrying water

Two men drinking

Two man drinking

Zulu women with headdlers

Zulu women

Chief with feather head crown

Chief with feather head crown

Medicine man

Medicine man

Kraal

Kraal

Old man surveying hillside with cattle

Old man surveying hillside with cattle

Pages

30 records found.