Kitty's Studio

Thumbnail Title Description
Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu child at Kitty's studio. PMB.

Indian child on her birthday

Indian child on her birthday at Kitty's studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian infant

Indian infant at Kitty's studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian infant

 Indian infant at Kitty's studio, PMB.

Zulu young girls and an infant.

Two Zulu young girls and an infant.

Indian Child at Kitts Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu child

Zulu child on her birthday at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Zulu Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Indian Child at Kitty’s Studio, PMB.

Pages

235 records found.