KwaZulu-Natal

Thumbnail Title Description
Zulu young girl showing her traditional dress men, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dress, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dress, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dress, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

The young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

The young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

The young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

The young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her overall for men, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girls showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girls showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her western style, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Zulu young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

Two young girls "amatshitshi" showing their traditional attire, uMsinga 1991

Two young girls "amatshitshi" showing their traditional attire, uMsinga 1991

The bride showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

The bride showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

The young Zulu girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

The young Zulu girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

The young girl showing her traditional dresses, uMsinga, 1991

The young Zulu girl showing  her traditional dresses, uMsinga, 1991

Pages

7695 records found.