zulus; two zulu girls seated with zulu girl reclining