Shembe church young women 'Amakhosazana' dancing, Ekuphakameni, 1953