Shembe Church member, inhlalisuthi, eKuphakameni, 1953