Izikhali zanamuhla; ilotshwe ngu R.R.R. Dhlomo, imifanekiso idwetshwe ngu Gerald Bhengu