Abantu abamnyama, lapa bavela ngakhona, eka M.M. Fuze