14th Alan Paton Lecture 2007 given by Raenette Taljaard: (L-R), Jewel Koopman, Professor Fikile Mazibuko, Professor Mike Cowling, Raenette Taljaard and Professor Donal McCracken