Ngubani u mjingalwazi Vic Allen-(inchazelo ngo Vic Allen)(article written in Xhosa language)