Izigidi bezizilele ukufa kweqhawe lethu-intshukumo yesininzi (article written in Xhosa language)