Tatham wedding 15 April 1914. Back row (l-r), F S Tatham, Den Barker, Tyrone Tatham, Nrs Tyrone Tatham (nee Nicola Arbuthnot), Errol Tatham, Mrs R B Tatham.